пятница, 3 мая 2013 г.

ПАМ'ЯТКИ З ГЕОГРАФІЇ


 ЯК  ПРАЦЮВАТИ  З  КНИГОЮ
 1. Для загального ознайомлення зі змістом книги необхідно: 
 Ø прочитати титульну сторінку — прізвище автора, заголовок, рік видання;
 Ø прочитати анотацію, вміщену на зворотному боці титульної сторінки;
 Ø уважно ознайомитися зі змістом, вміщеним або в кінці книги, або після титульної сторінки; 
 Ø прочитати передмову або вступ.
  2. Під час читання слід звернути увагу на:
 Ø  назви окремих розділів, частин, параграфів, географічних назв;
 Ø  вдумливо ставитися до слів і словосполучень, виділених різними шрифтами (розрядкою, курсивом,   жирним та ін.);
 Ø  з'ясувати значення незрозумілих слів та термінів за допомогою словників та енциклопедій;
 Ø  звернути увагу на посилання (позначаються зірочкою або цифрою) і зразу ж уважно прочитати пояснення (внизу сторінки).
 3. Для засвоєння змісту прочитаного необхідно:
 Ø поділити прочитаний матеріал на частини, виділити в них найголовніше; 
 Ø скласти план (простий, складний), тематичні виписки, тези або конспект.

 ЯК ПРАЦЮВАТИ З ТЕМАТИЧНИМИ ТЕКСТАМИ
1.      Вибрати з тексту необхідний матеріал і виписати його на картки у вигляді цитат в такій послідовності: цитата, прізвище та ініціали автора твору, назва твору, видавництво, рік і місце видання,  розділ книги чи том, сторінка.
2.    Якщо з цієї сторінки беруться ще цитати, то посилання на джерело робиться так: «Там само». Коли ж цитата береться з іншої сторінки книжки, то пишеться: «Там само» й указується сторінка.
3.     Чужі слова потрібно наводити з абсолютною точністю, не вириваючи їх із контексту.
4.       Якщо під час цитування доводиться робити пропуски окремих слів, то в цитаті замість пропущених слів ставляться три крапки.
5.       Цитати у вигляді самостійних речень оформлюються за правилами пунктуації при прямій мові.
6.       Якщо цитата є складовою частиною думки того, хто пише, то вона береться в лапки і пишеться з малої букви. 
7.       На полях перед цитатою або у верхній частині доцільно давати її короткий заголовок, тобто одним чи кількома словами передати основний зміст цитованого тексту.

  ЯК ГОТУВАТИСЯ ДО ІСПИТІВ
1.       Скласти графік підготовки до всіх дисциплін, з яких відбуватимуться  іспити.
2.       Повторювати той самий матеріал два рази протягом доби, а потім ще раз — через тиждень.
3.       Скласти план відповідей на можливі екзаменаційні запитання. Дбати про те, щоб відповідь на іспиті була композиційно завершеною (переважно роздум), аргументованою (з прикладами), переконливою (з поясненнями); дотримуватися наукового стилю мовлення.
4.       Щодня повторювати матеріал із двох навчальних предметів з перервою між повторюваннями. 
5.       Вести щоденник, куди щодня записувати план роботи на наступний день.
6.       Уміти зняти втому (спілкування з друзями, батьками, прослуховування музики тощо).

 ЯК ПІДГОТУВАТИ УСНУ ВІДПОВІДЬ
1. Уважно прочитайте текст із підручника.
2. Визначте головні поняття, про які йдеться в тексті, та географічну номенклатуру (знайдіть назви географічних об’єктів на карті).
3. Доберіть свої цікаві приклади.
4. Складіть план відповіді.

ПЛАН АНАЛІЗУ УСНОЇ ВІДПОВІДІ
1. Як розкрито тему? (Повно, не досить повно, частково.)
2. Чи послідовно викладено матеріал?
3. Чи можна доповнити, уточнити відповідь?
4. Чи. вдало зроблено вступ та висновки?
5. Чи дотримано вимог наукового стилю?
6. Чи вдало підібрані приклади до сформульованих правил?
7. Загальна оцінка відповіді.

ПЛАН АНАЛІЗУ ДОПОВІДІ
1. Як розкрито тему? (Повністю, в основному розкрито, не повністю).
2. Як викладено матеріал? (Зв’язно, логічно, правильно, точно).
3. Які порушення допущено в послідовності викладу матеріалу?
4. Чи потребує відповідь товариша доповнення, уточнення?
5. Чи вдалий зачин висловлювання?
6. Чи підтверджено теоретичний матеріал знанням номенклатури та вмінням роботи з географічною картою?
7. Чи наводяться приклади?
8. Загальна оцінка відповіді.

 ЯК СКЛАДАТИ ПЛАН, ТЕЗИ ЧИ КОНСПЕКТ
1. Прочитати текст, визначити його тему й основну думку.
2. Поділити текст на логіко-смислові частини.
3. Дібрати заголовок до кожної частини (матимемо план тексту).
4. Поставити до кожної логіко-смислової частини тексту запитання: «Про що говориться в цій частині?»
5. Знайти в тексті відповідь. Записати її стисло власними словами або словами автора (матимемо тези).
6. Доповнити тези конкретним матеріалом, фактами, взятими з тексту цитатами (матимемо конспект).
7. Складаючи план, тези чи конспект, записати прізвище автора, повну назву роботи, рік, видавництво, назву журналу чи газети, у якому вона надрукована.
8. Виділяти в конспекті розділи, параграфи, пункти, відокремлювати їх один від одного.
9. Після кожної закінченої частини робити інтервал (сюди можна виписати нові замітки).
10. Виділяти основні тези, ідеї різними кольорами, підкресленням, значками тощо.
11. Можна скористатися таким розташуванням матеріалу:
Поля для наступної роботи над записом.
Конспект роботи
12. Під час подальшої роботи над конспектами (з метою використання цих матеріалів для повідомлення до семінарського заняття, доповіді, виступу на зборах та ін.) користуйтеся загальноприйнятою системою виділення основних тез, ідей:
Ø підкреслення окремих фраз у тексті:
пряма лінія -  виділення важливої думки;
хвиляста лінія - незрозуміле або те, проти чого будете виступати;і
вертикальна лінія на полях (!)— особливо важлива думка;
Ø виділення на полях:
? — питання; ?? — сумнівно; !!! — цікаво, звернути увагу; 
> — більше; < — менше;= — рівність; *** — вставка, доповнення та ін.

 ЯК НАПИСАТИ РЕФЕРАТ
1. Визначити тему і мету реферату чи повідомлення.
2. Дібрати відповідну (додаткову!!!) літературу.
3. Опрацювати дібрані джерела, зробивши короткі помітки на чернетці, закладки в книжці.
4. Скласти план відповідно до обсягу реферату (його пункти розкриваються приблизно на однаковій кількості сторінок).
5. Оформити яскравий, привабливий виступ.
6. Дати перелік основних висновків, узагальнень та рекомендацій.
7. Оптимальний обсяг реферату — 15 - 20 друкованих сторінок. Такий реферат потребує для усного викладу перед аудиторією 7-10 хвилин.
8. Під час усного виступу краще розповідати, а не читати реферат. Для цього слід скласти розгорнутий план-конспект на 2-4 сторінки.
9. Під час добору мовних засобів для написання реферату необхідно враховувати особливості наукового стилю мовлення.

СТРУКТУРА ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ
1 сторінка: Титульна  сторінка, на якій вказано:
Ø  Міністерство освіти та науки України
Ø  Макіївська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 16
Ø  Реферат з географії (України, світу, материків і океанів тощо)
Ø  Назва реферату (жирним шрифтом, не в лапках!!!)
Ø  Виконав (учень 9-А класу, МЗШ № 16, Прізвище, Ім’я).
Ø  Перевірив (учитель географії МЗШ № 16 Лешан Тетяна Анатоліївна)
Ø  м. Макіївка – 2013 р.
2 сторінка: Зміст рефету (назви розділів та підрозділів з обов’язковим вказанням відповідних сторінок).
3 сторінка: Вступ (обов’язково вказати мету та завдання реферату).
4-(14-18)сторінка: Викладення матеріалу (з обов’язковим вказанням літературних джерел, наприклад: [1, с. 34-35], таблицями, ілюстраціями тощо).
14-(18) сторінка: Висновки до роботи (стислі узагальнення до роботи).
15-(20) сторінка: Список використаних літературних джерел (в алфавітному порядку або за мірою значущості для даної роботи).
Реферат подається у мапі (скоросшивач) в охайному вигляді!!!

2 комментария:

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.