воскресенье, 17 ноября 2013 г.

Світове господарство. Міжнародний географічний поділ праці. НТР та її основні риси

Ми живемо в епоху глобалізації економіки, коли господарська діяльність людини долає кордони, коли сформувалося єдине світове господарство, в якому кожна країна має своє місце, виробляючи певну продукцію, надаючи певні послуги, залежно від її природних можливостей та історичних традицій. Однак це не означає відмови від державних кордонів та національного самоусвідомлення.Серед національних господарств країн світу розвивається і економіка України. Вона є невід'ємною частиною світового господарства. Вивчаючи цю тему, ми дізнаємося про сучасний період розвитку світового господарства, про те, як на нього впливає науково-технічна революція, про головні галузях промисловості, про особливості сучасного сільськогосподарського виробництва, про бурхливий розвиток транспорту і про те, чи існують межі його вдосконалення.Сьогодні жодна країна не може однаково ефективно виробляти все, що їй необхідно для задоволення внутрішніх потреб, але і необхідності в цьому немає через зростання процесу інтеграції - зв'язування окремих частин і систем в єдине ціле. Сьогодні мова піде про формування єдиного світового господарства.

  • Що таке господарство? (Сукупність підприємств і установ, які виготовляють певну продукцію і створюють умови для життя людей)
  • Які види господарства ви знаєте? (Натуральне і товарне)
  • Згадайте, які різновиди структури господарства України ми вивчали в 9-му класі? (Галузева, територіальна та функціональна)
Господарство
(економічна система, яка складається з декількох складних структур)
Галузева структура 
 (склад, співвідношення виробництв, особливості їх розміщення в різних частинах країни чи світу в цілому, і зв'язки між ними)
Територіальна  структура
(особливості розміщення продуктивних сил суспільства по території держави або світу в цілому)
Функціональна структура (взаємозв'язок і взаємозалежність галузей на основі освіти міжгалузевих комплексів)

Світове господарство – це історично сформована сукупність національних господарств усіх країн світу, пов'язаних між собою всесвітніми економічними і політичними відносинами. Світове господарство є результатом тисячолітнього розвитку виробничих сил. Взаємодія національних господарств відбувається на основі різноманітних виробничих, економічних і політичних відносин, які реалізуються через зовнішню торгівлю, надання послуг, рух капіталу, міграцію робочої сили, обмін науково-технічною інформацією тощо.

– Які етапи формування світового господарства можна виділити?
І. Етап зародження (до сер. ХV ст.): перший поділ праці відбувся в період неоліту, коли землеробство відокремилося від скотарства і з'явилися передумови для товарообміну. Надалі відбулося відділення ремісництва від сільського господарства і почалося формування ринку і торговельної діяльності. У суспільних процесах це спричинило виникнення приватної власності, відділення міста від села, формування відмінностей в організації фізичної та розумової праці.
У результаті Великих географічних відкрить (кінець XV – середина XVII ст.) міжнародна торгівля охопила всі регіони світу, що призвело до утворення світового ринку. Подальшому розширенню цього ринку сприяв розвиток транспорту. Морський транспорт зв'язав між собою всі частини світу. Все це призвело до посилення міжнародного поділу праці, накопиченню торгового капіталу і початку світової економічної експансії.
ІІ. Етап становлення (перша половина ХVІ ст. – початок ХІХ ст.): промислові перевороти в ряді країн Західної Європи і США у кінці ХVІІ ст. – ХІХ ст. ознаменували перехід від ручного до великого машинного виробництва , розвитку промисловості. Зростання продуктивності праці сприяв активізації торговельних відносин між країнами світу. Це початок ери індустріального капіталізму. Відбувається руйнування середньовічного образу світу і зародження нових наук. Ведеться пошук нових, найбільш ефективних технологій. Швидкими темпами йде розповсюдження колоніальної системи.
ІІІ. Етап світової економічної експансії (початок ХІХ ст. – 60 рр.. ХХ ст.): у 2-й половині XIX в. швидко розширювалася мережа залізниць, які з'єднали внутрішні частини континентів і посилили внутрішньоконтинентальні зв'язки. Відбувається формування світової фінансової системи; продовження процесу деколонізації. Простежується збільшення розриву між рівнями соціально-економічного розвитку колишніх метрополій і колоній. Посилюються тенденції розвитку вільної світової торгівлі і загальної лібералізації економіки.
ІV. Інтеграційний етап (з 60-х років ХХ ст.): процес формування світового господарства на цьому етапі пов'язаний з перебудовою економіки країн колишнього соціалістичного табору. Інтеграція визначається транснаціональними корпораціями, а також створенням великих ринкових зон, які поєднують території декількох країн (ЄС, НАФТА, АСЕАН). У сучасному світі відбувається постійне зростання транснаціоналізації та інтернаціоналізації виробництва, послуг, капіталів, технологій. З'являються міжнародні комунікації у вигляді комп'ютерних систем і мереж. Збільшується роль міжнародних економічних і фінансових організацій. Змінюється структура економіки країн – зменшується частина матеріального виробництва і збільшується частина сфери послуг та інформації. У сучасному світі не існує жодної держави, яка б могла виробляти абсолютно всі види товарів, при цьому щоб вони були і якісними, і дешевими. Тому у 18 ст. був відкритий закон абсолютних переваг, – окремі країни виробляють ті товари та послуги, які на цій території обходяться дешевше, ніж в інших країнах, або країна забезпечує найбільш високу якість продукції.


Поняття світового господарства тісно пов'язане з поняттям про суспільний поділі праці, міжнародної економічної інтеграції. Крім того, існує також географічна модель світового господарства, яка постійно розвивається. І якщо до кінця XIX ст. у світі переважав один центр – Європа, то потім утворився другий, що незабаром став головним – США. У період між двома світовими війнами виникли ще два центри світового значення - СРСР і Японія. Після Другої світової війни почалося формування нових центрів в Азії (Китай, Індія, нафтовидобувні країни Південно-Західної Азії), а також у Канаді, Австралії, Бразилії. Таким чином, в наші дні географічна модель світового господарства набула багатоцентровий характер.
– Як ви думаєте , що є організаційною основою світового господарства?
Міжнародний географічний поділ праці – спеціалізація окремих країн світу на виробництві певних видів продукції та послуг з подальшим обміном ними.
Міжнародний географічний поділ праці:
(процес спеціалізації країн на виробництві певної продукції
або надання послуг)
Світовий ринок
(сфера обміну між національними господарствами)
Розвиток великий індустрії
(промислові перевороти ХVІІІ - ХІХ ст.) і розвиток транспорту
Світове господарство-сукупність національних господарств, які пов'язані всесвітніми економічними і політичними відносинами
 (кінець ХІХ ст.)
Етапи розвитку:
І. Аграрний – ХV - сер. ХІХ ст.
ІІ. Індустріальний – сер. ХІХ ст. - сер. 80-х ХХ ст.
ІІІ. Постіндустріальний – з сер. 80-х ХХ ст.

Центри світового господарства:
І. Північна Америка – 22 - 23% ВНП світу
ІІ. Західна Європа – 20% ВНП світу
ІІІ. Азіатсько-Тихоокеанський регіон – 20% ВНП світу (у т. ч. Японія – 10%, Китай – 6% ВНП, інші країни – 4%).Прийом «Творча лабораторія»: використовуючи текст підручника (§ 15 - 16) й наведені нижче дані, розповісти про НТР у світовому господарстві, проаналізувати спеціалізацію різних країн світу, вказавши, які фактори її визначають:
США – постіндустріальна могутня країна світу, яка має багаті і різноманітні природні умови і ресурси. Експорт країни становить 700 млрд доларів на рік. Експорт країни різноманітний. Основні статті експорту – це продукція машинобудування, обладнання, транспортні засоби (вантажні автомобілі – ІІ місце у світі), легкові авто, судна , комп'ютери, зброя, сировину, сільськогосподарська продукція, одяг, взуття, продукти харчування, кінопродукція, капітали, ліцензії на нові технології.
Японія – високорозвинена постіндустріальне держава. Має бідні природні ресурси при великій щільності населення. Однак є активним учасником світового ринку. Основні статті експорту Японії на світовий ринок: легкові автомобілі ( ІІ місце), морські судна (37% світових – II місце), аудіо -, відео-, телеапаратура (немає рівних), офісне обладнання, фотоапарати, годинники, напівпровідники, робототехніка, калькулятори, мідь, сталь, алюміній, інвестиції. Сума експорту становить 385 млрд доларів на рік.
Лівія – країна в Північній Африці, має бідні природні ресурси. Велика частина її лежить у межах тропічної пустелі. На світовому ринку вона відома як експортер нафти і нафтопродуктів. Експорт становить 12 млрд дол.
Гамбія – країна в західній Африці, природні ресурси бідні. Частина країни вкрита лісами, велика щільність населення. Основна стаття експорту (90%) – арахіс . Продають також рибу, пальмові ядра. Сума експорту 138 млн дол. – 161 місце за індексом якості життя (ІЯЖ).
Замбія – країна в центральній Африці на південь від екватора. Великі запаси рудних корисних копалин, лісу, немає виходу до моря. Основна стаття експорту (80%) мідь. Продають також кобальт, квіти, бавовну. Сума експорту – 709 млн дол. –153 місце за ІЯЖ.
Уганда – країна у Центрально-Східній Африці. Багато лісу, є мідь, апатит, золото, вольфрам. На світовому ринку Уганда відома як постачальник кави (98% експорту), також чаю, золота, квітів. Всього експорт складає 476 млн дол. – 158 місце за ІЯЖ.
Бермуди – острови в західній частині Атлантики. 45 тис. доларів на рік на душу населення. Основна стаття експорту – туристичні послуги (90%).
Багами – 3000 островів на заході Атлантики. 90 % експорту – туристичні послуги. Доходи на душу населення 15 000 тис. доларів на рік.
Починаючи з середини 20 ст. у світі розпочалася найтриваліша мирна революція – НТР, яка продовжується і сьогодні.
Науково-технічна революція (НТР) – це якісний переворот у світовому господарстві завдяки науці як головному фактору суспільного виробництва.
Яскравими прикладами НТР є:
Ø парова машина
Ø електродвигун
Ø двигун внутрішнього згоряння
Ø реактивний  двигун
Ø комп'ютер тощо.
Сучасна НТР зародилася, як військово-технічна революція. 
 Доведіть або спростуйте це ствердження
(Атомна бомба 1945 року – атомна електростанція 1955 року народження, перший комп'ютер – ЦРУ, сучасний світ – величезна кількість і виробництво).
Крім НТР, в сучасному світі існує інформаційно-технічна революція – ІТП (поясніть термін). Під впливом НТР  та  ІТП відбувається ряд змін у всьому світовому господарстві, зокрема: 

Зміни
у галузевій структурі
у територіальній структурі
Збільшується% невиробничої сфери
Орієнтація на великі міста та наукові центри
З'являються нові галузі господарства
Орієнтація на висококваліфіковані кадри і трудові ресурси
Розвиваються наукомісткі галузі господарства
Збільшення кооперування і комбінування у виробництві
Підвищується роль авто-, трубо-, авіатранстпорту
Зменшення ролі сировинних ресурсів, підвищення ролі екологічного чинника.Комментариев нет:

Отправить комментарий

Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.